Website overzicht:


 

adres:
Stichting KBNT
Tussen de Bogen 52
1013 JB Amsterdam

e-mail:
info@kbntvisitatie.nl

Visitaties

De visitatie is een door de zorgverzekeraars en overheid (Wkkgz en belastingdienst) aan de beroepsorganisatie of -vereniging opgelegd instrument om de kwaliteit te bewaken van de bij deze organisatie of vereniging aangesloten therapeuten.
Wilt u als therapeut kunnen blijven rekenen op vergoedingen van uw consulten door de zorgverzekeraars, dan is deze vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van uw registratie. Met de invoering van de "Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg" is de verplichting ontstaan om alle ingeschreven therapeuten te visiteren ook al krijgen zij geen vergoedingen van zorgverzekeraars. De eerste visitatie dient binnen twee jaar plaats te vinden en de vervolg visitaties elke vijf jaar.
De visitatie verloopt volgens een protocol opgesteld door het voormalige CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan voor intercollegiale toetsing), een aan de overheid verbonden Kwaliteits­instituut voor de Gezondheidszorg.

De visitatie bestaat uit een vragenlijst die u invult en opstuurt en een bezoek aan de praktijk door een KBNT visiteur met toevoeging van een door u aangewezen collega.
De visitatie resulteert in een visitatierapport waarin conclusies en aanbevelingen voor verbetering zijn opgenomen. Dit rapport wordt overhandigd aan de beroepsorganisatie of -vereniging die daar conclusies uit kan trekken. Met uw gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.